MENU

ZAVŘÍT

Knihy z edice Prameny k dějinám českého literárního dějepisectví

Tato uzavřená ediční řada představí v pěti až sedmi svazcích českou literární vědu, české literární dějepisectví od devatenáctého století do 60. let století dvacátého. Na vzniku jednotlichých svazků,
které budou vycházet s parametry vědecké edice, se podílejí pracovníci Ústavu pro českou literaturu AV ČR, Ústavu české literatury a literární vědy FF UK a Katedry české literatury JČU.


This discrete edition presents in five up to seven volumes Czech literary science, Czech literary historiography from 19th century to 1960s. Experts from Institute of Czech Literature AS CR (Ústav
pro českou literaturu AV ČR), Department of Czech Literature and Literary Theory of the Faculty of Philosophy (Ústav české literatury a literární vědy FF UK) and Department of Czech Language and Literature JCU (Katedra české literatury JČU) have been involved in preparation of the volumes which meet criteria of a scientific edition.